logo
 
首页-> 产品信息-> 8位单片机
 
入门指南
开发&工具
应用方案
客户支持
 
快速编程
一、IO口设置 二、AD设置 三、Timer定时设置 四、捕获设置
五、比较输出设置 六、PWM比较输出设置 七、时基设置 八、外部中断的设置
九、SPI的设置 十、UART的设置 十一、LVR的设置 十二、看门狗的设置
十三、STOP模式的设置 十四、HALT的设置    
警告:由于格式的原因,直接从网页上复制程序,粘贴到编译环境里面,编译时会出错。敬请直接下载word档,从word里面直接复制到编译环境里面即可。 ( word原文件下载)

IO口设置

1. 将PA口设置为上拉输入

 lda #$FF
 sta P_IOA_Data ;pull-high
 lda #$0
 sta P_IOA_Dir ;input
 lda #$0
 sta P_IOA_Attrib ;PA as pull-high input

2. 将PA口设置为下拉输入

 lda #$0
 sta P_IOA_Data ;pull-low
 lda #$0
 sta P_IOA_Dir ;input
 lda #$0
 sta P_IOA_Attrib ;PA as pull-low input

3. 将PA口设置为悬浮

 lda #$FF
 sta P_IOA_Attrib ;PA as float

4. 将PA口设置为输出

 lda #$FF
 sta P_IOA_Dir
 lda #$0
 sta P_IOA_Attrib ;PA as Output
 
 lda #$FF
 sta P_IOA_Buf ;Output high
 
 lda #$0
 sta P_IOA_Buf ;Output low

5. 将PA1设置为上拉输入,不改变其它端口(位操作)

 set P_IOA_Data,1 ;pull-high
 clr P_IOA_Dir,1 ;input
 clr P_IOA_Attrib,1 ;PA1 as pull-high input

6. 将PA1设置为下拉输入,不改变其它端口(位操作)

 clr P_IOA_Data,1 ;pull-low
 clr P_IOA_Dir,1 ;input
 clr P_IOA_Attrib,1 ;PA1 as pull-low input

7. 将PA1设置为悬浮,不改变其它端口(位操作)

 set P_IOA_Attrib,1 ;PA1 as float

8. 将PA1设置为输出,不改变其它端口(位操作)

 set P_IOA_Dir,1
 clr P_IOA_Attrib,1 ;PA1 as output high
 
 set P_IOA_Buf,1 ;output high
 clr P_IOA_Buf,1 ; output low
版权所有:北京凌阳爱普科技有限公司 京ICP备05061966号 未经许可网站内容严禁复制、转载,任何人不得擅自使用
友情链接:凌阳爱普 嵌入式培训 安卓培训 凌阳大学计划 北京嵌入式培训 深圳嵌入式培训 成都嵌入式培训